Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen over het kopen en verkopen van kavels.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op

 

Heeft u vragen over onze zonnepark projecten klik dan op de onderstaande knop.

Kavels algemeen

Allereerst laat u uw contactgegevens achter, waarna wij binnen 24 uur contact met u opnemen om een goed beeld te krijgen van de grond die u wilt verkopen. Wij zullen tijdens dat gesprek de mogelijkheden bespreken en eventueel een vrijblijvend oriënterend gesprek inplannen. Grondplatform.nl draagt zorg voor een eerlijk, soepel en transparant proces. Bij de verkoop van een kavel komen allerlei zaken kijken. Wij zijn er in gespecialiseerd het gehele proces van u over te nemen. Zo onderhouden wij bijvoorbeeld het contact met belangrijke partijen en kunnen wanneer u dat wenst alles voor u regelen.

De kosten van het verkopen van uw kavel hangen af van uw wensen en uw kavel. Bij elke kavel die via ons platform wordt verkocht leveren wij maatwerk. Hierom hanteert Grondplatform.nl geen vaste prijzen maar maken wij altijd een prijs op maat. Graag bespreken wij de mogelijkheden en kosten met u in een persoonlijk gesprek. Neem contact op om een afspraak te maken.

De kosten voor een advertentie of een abonnement op de Grondkoerier worden via automatische incasso door u betaald. Om er zeker van te zijn dat uw bankrekeningnummer bestaat vraagt Ecurring Mollie payments (onze online betaal partner) u 1 Eurocent over te maken zodat zij de maandelijkse kosten van uw rekening kunnen afschrijven. U bent er dan ook zeker van dat wij de partij zijn die de kosten bij u afschrijven.

Grond is schaars en zal in de toekomst alleen nog maar schaarser worden. Het is waardevast en een veilige manier om uw vermogen te doen groeien. Het kopen van een kavel is dus een goede en waardevaste investering voor de toekomst.

Ja, dat mag. De kavel is uw bezit en is daarbij vrij verhandelbaar. Voor vermogensgroei raden wij wel aan om de kavel zo lang mogelijk aan te houden.

Ja, de kavel is uw eigendom. U kunt het schenken of verkopen aan wie u wilt. De transactie dient wel via een notaris plaats te vinden. U kunt ook een kavel kopen voor iemand anders, mits deze persoon op de hoogte wordt gebracht van de tenaamstelling. Als de begunstigde minderjarig is zal het bedrag van de kavel wel worden gerekend tot úw vermogen.

Alle kavels (onroerend goed) in ons aanbod en de eigenaren daarvan staan vermeld in het Kadaster. Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Een kavel kan alleen verkocht worden met behulp van een notaris, deze controleert ook of beide partijen weten wat ze (ver)kopen.

Grond is vastgoed en de overdracht hiervan vindt plaats via een notaris. Bijkomende kosten (kosten koper) van de overdracht komen uit op een bedrag van 700-900 euro. De precieze kosten hangen af van de gekozen notaris. Naast de notariskosten zijn de kosten koper opgebouwd uit kadastrale kosten (144,50 euro) en belastingkosten (6% overdrachtsbelasting). De grootte van de kavel heeft geen invloed op de kosten koper.

Wanneer de prijs van een kavel echter vrij op naam (v.o.n.) is worden alle kosten van de overdracht gedragen door de verkoper. Indien kavels echter aangeboden worden door een projectontwikkelaar of gemeente dan dient er btw voldaan te worden (21%). Dit wordt echter vaak al in de prijs verwerkt.

De overdracht van de kavel vindt altijd plaats via een notaris en gaat in twee fasen. Als eerst wordt er een (voorlopige) koopakte opgesteld en ondertekend door de koper en verkoper. Zowel de koper, verkoper als de notaris krijgen een authentiek exemplaar van de koopakte. Dit kan worden gezien als de opdrachtbevestiging voor de notaris. Daarna wordt de overdrachtsakte (eigendomsakte) opgesteld door de notaris. Wanneer het concept door alle partijen wordt goedgekeurd zal de notaris aangeven welk bedrag er gestort dient te worden op de ‘derdengeldenrekening’ van de notaris. Dit bedrag dient uiterlijk een dag voor de overdracht op de rekening te staan.

De daadwerkelijke overdracht vindt plaats op het kantoor van de notaris. Wanneer een van de partijen niet fysiek aanwezig kan zijn kan er worden gewerkt met een volmacht. De notaris zorgt voor de juridische, financiële en kadastrale verwerking van de overdracht. Uiterlijk twee dagen na de overdracht krijgt de verkoper het afgesproken bedrag uitgekeerd.

Bosgrond

De waarde van bosgrond neemt toe, de afgelopen jaren steeg het jaarlijks met ongeveer 3%. Hierdoor is het een goede belegging. Daarbij geniet u wanneer u een stuk bosgrond bezit van diverse belastingvoordelen; het telt namelijk niet mee als vermogen.

Een ander voordeel van het bezitten van bosgrond is de houtopbrengst. Een hectare bosgrond levert per jaar zo’n 7,3 kubieke meter hout op. Een huishouden met een eigen openhaard of houtkachel verstookt gemiddeld 4 kubieke meter hout per jaar. Met een halve hectare aan bosgrond heeft u dus al genoeg om uw huishouden een jaar lang van hout te voorzien!

Daarbij is bosgrond schaars, er wordt veel opgeofferd voor de bouw van wegen, woningen etc. Door een eigen bos te bezitten draagt u bij aan het behoud van de natuur in Nederland. Bent u graag recreatief bezig in het bos of zoekt u er uw rust en ontspanning? Wanneer u een eigen stuk bosgrond bezit kunt u dit doen wanneer u wilt.

Ja, meestal mag dit. U mag uw eigen bomen en houtopstanden namelijk beschermen tegen wildvraat. In veel gevallen is er echter wel een vergunning nodig voor het plaatsen van hekwerk. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de gemeente.

De dieren in het bos moeten zich wel kunnen blijven verspreiden en kunnen rondtrekken. Het is dus niet altijd toegestaan om het bos geheel af te sluiten.

Het is niet langer slechts een ‘trend’, veel mensen dromen van het wonen in een tiny house op een eigen stuk (bos)grond. Of het is toegestaan zo’n huisje te plaatsen op uw bosgrond, is afhankelijk van het bestemmingsplan van dat stuk grond en de formulering van het begrip ‘tiny house’. Er zitten dus wel wat haken en ogen aan. Neem contact op voor meer informatie en het maken van een afspraak om uw verdere vragen hierover te beantwoorden.

Ja, de bosgrond is uw eigendom dus u mag er in principe kamperen. Echter is commercieel gebruik niet toegestaan, u mag bijvoorbeeld dus niet zomaar een eigen camping beginnen of grote activiteiten organiseren in uw eigen bos.

Het verschilt per gemeente hoe er wordt omgegaan met kamperen op uw eigen (bos)grond. Gebruiksregels hieromtrent staan aangegeven in de gemeentelijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

Ja, de bosgrond is uw eigendom dus u mag er in principe vuur stoken. Uiteraard dient dit op een veilige en zorgvuldige manier plaats te vinden. Bijvoorbeeld met een vuurkorf, vuurplaats of een ton.

Het verschilt per gemeente hoe er wordt omgegaan met vuur stoken op uw eigen (bos)grond. Gebruiksregels hieromtrent staan aangegeven in de gemeentelijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

Over het algemeen gelden in elk geval de volgende regels omtrent vuur stoken:

  1. Het is verboden in de open lucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.
  2. Als er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op:
    • verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
    • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand;
    • vuur voor koken, bakken en braden, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.

Ja, de bosgrond is uw eigendom dus u mag er houthakken. Er geldt geen onderhoudsplicht maar u heeft wel het recht om uw bos jaarlijks te dunnen of kappen. Er is een algemeen geldende Boswet die stelt dat er minimaal 60% van het bladerdek in stand moet blijven. Wanneer u meer dan 40% wilt kappen bent u verplicht een kapmelding te doen of een kapvergunning aan te vragen. Deze kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Daarbij geldt er ook een herplantplicht: u bent verplicht binnen drie jaar te zorgen voor herplanting.

Gemiddeld staat er op een hectare bosgrond 216,6 kubieke meter hout. De gemiddelde bijgroei is zo’n 7,3 kubieke meter per hectare. Bosgrond levert dus zo’n 7,3 kubieke meter aan hout op per hectare. Een huishouden met een eigen openhaard of houtkachel verstookt gemiddeld 4 kubieke meter hout per jaar. Met een halve hectare aan bosgrond heeft u dus al genoeg om uw huishouden een jaar lang van hout te voorzien!

Kleine percelen bosgrond zijn meestal niet interessant voor natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of de provinciale landschappen, tenzij deze een gunstige ligging hebben ten opzichte van hun bezit. Deze organisaties kopen meestal alleen grote natuurgebieden, die veelal worden gefinancierd door de overheid.

Wat betreft het verkopen van bos- en natuurgrond: gemeenten, provincies en waterschappen verkopen steeds vaker eigendom. Groenstroken die aan privé eigendom grenzen worden voor stevige prijzen verkocht. Er worden ook wel eens bos- en natuurgebieden buiten de bebouwde kom aangeboden. Dit zijn echter vaak bosgronden met enorme oppervlakten waardoor alleen organisatie zoals hierboven benoemd kunnen meedingen naar deze bos- en natuurgebieden.

Agrarische grond

Agrarische grond (ook wel landbouwgrond genoemd) is grond dat is bedoelt voor land- en tuinbouwdoeleinden en veeteelt. Voor doeleinden zoals bebouwing is landbouwgrond niet geschikt, tenzij de bestemming wijzigt naar bouwgrond.

Het mag door iedereen gebruikt worden voor land- en tuinbouwdoeleinden als het telen van groenten, fruit of andere gewassen. U mag ook vee houden op agrarische grond. Het plaatsen van een schuilstal of afrastering is bijvoorbeeld wel aan voorwaarden verbonden. De gemeente moet hier in veel gevallen een vergunning voor verlenen.

Nee, dit mag niet. Agrarische grond heeft een agrarische waarde, er mag dus niet op gebouwd worden. Dit is dan ook de reden waarom agrarische grond in veel gevallen een stuk goedkoper is dan bouwgrond.

Ja, dit mag. U bent in de meeste gevallen wel verplicht een pachtovereenkomst te sluiten en in te dienen bij de Grondkamer. Er zijn in Nederland verschillende pachtvormen, waarop verschillende wetten en regels van toepassing zijn.

Nee, dit mag niet. De waarde van de grond zal na de bestemmingswijziging waarschijnlijk wel flink stijgen.

Door het kleine aanbod aan goede grond blijven de grondprijzen stijgen. Daarnaast is het investeren in agrarische grond interessant vanwege het rentepercentage dat de afgelopen jaren met zo’n 20% is gedaald. Het kopen van agrarische grond kan ook aantrekkelijk zijn omdat het verpachten van de grond vanwege de lage rentestanden meer rendement oplevert dan het geld op uw spaarrekening houden.

Bouwgrond / Recreatiegrond

Bouwgrond is door de gemeente in een bestemmingsplan aangewezen als grond waarop gebouwd mag worden. Bouwgrond is onroerend goed, wat betekent dat het ook een registergoed is. De grond staat dus bij wet verplicht in het Kadaster.

Door een kavel bouwgrond aan te kopen krijgt u de mogelijkheid uw eigen droomwoning te realiseren. U kunt hierdoor zelf, binnen de kaders, bepalen hoe uw woning eruit komt te zien en specifieke woonwensen meteen meenemen in het ontwerp. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de bouwgrond na verloop van tijd weer te verkopen, als meezit is er sprake geweest van waardevermeerdering en maakt u hierdoor winst.

Er zijn een aantal zaken die u zeker niet mag vergeten. Let bijvoorbeeld op de conditie van de grond en laat een bodemonderzoek uitvoeren. Vraag ook na bij de gemeente of er bouwvoorschriften zijn voor uw kavel. Kijk ook of er al leidingen en kabels voor water, gas, elektriciteit, telefoon en internet op de bouwgrond aanwezig zijn. Wanneer u dit zelf nog moet aanleggen moet u uiteraard rekening houden met extra kosten.

Ja, dat mag. U bent namelijk niet verplicht de werkzaamheden uit te laten voeren door een aannemer. Natuurlijk dient uw woning wel aan alle eigen en voorwaarden te voldoen zoals bij de aanvraag omgevingsvergunning aangeleverd. Dit wordt tijdens de bouw ook door de gemeente gecontroleerd.

Alle gemeenten zijn sinds 2010 verplicht om nieuwe bestemmingsplannen te digitaliseren. Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle gedigitaliseerde bestemmingsplannen op adresniveau. Deze zijn gratis in te zien. Wanneer uw adres er niet tussen staat kunt u bij de gemeente informeren naar de bestemming van de bouwkavel en de bestemmingsvoorschriften, waar de regels die gelden voor de bouwkavel in staan beschreven

Bouwgrond is onroerend goed, wat betekent dat het ook een registergoed is en de grond bij wet verplicht geregistreerd staat in het Kadaster. De verkoop kan hierdoor alleen plaatsvinden door een levering en transport bij een notaris.

Speculatiegrond

Bij speculatiegrond gaat men uit van een toekomstige bestemmingswijziging. Dit betekent grote waardevermeerdering wanneer er een bouwbestemming komt. Als koper heb je hier geen invloed op, enkel de overheid kan de functie (bestemming) van een locatie wijzigen. Als koper of eigenaar van de grond bent u dus aan het ‘speculeren’ op een kans dat dit zal gebeuren.

Investeren in grond is een slimme manier om uw vermogen te spreiden. Bouwgrond is schaars en er is in Nederland nog ontzettend veel braakliggende of onbestemde grond met veel potentie. Bijvoorbeeld agrarische grond waar momenteel niets mee gebeurd maar waarvan de kans groot is dat de bestemming van deze grond in de nabije toekomst wijzigt naar bouwgrond. Dit betekent een forse waardestijging. Een van de voordelen van investeren in grond is dat u bij verkoop geen belasting betaald op winst.

Dit is vooraf niet te zeggen omdat dit van een aantal zaken afhangt. Denk aan of er daadwerkelijk een bestemmingswijziging zal plaatsvinden, de inkoopprijs, of er sprake is van schaarste en de strategische ligging van de kavel. (Speculatie)grond is in elk geval geen korte termijn investering.

Helaas is hier geen antwoord op te geven. Een kansberekening is zinloos, onder andere omdat gemeenten doorgaans niet transparant zijn en de personen op beleidsbepalende posities wijzigen.

Ja, dit mag. De kavel is uw bezit en is daarbij vrij verhandelbaar. U bent dus volledig vrij om uw kavel te verkopen, aan wie en wanneer u dat wilt.

Het investeren in speculatiegrond is over het algemeen geschikt voor mensen die beschikken over een lange financiële adem en niet afhankelijk zijn van de gelden die zij investeren in grond. Investeren in grond zou niet overwogen moeten worden wanneer u onvoldoende financiële bewegingsruimte heeft om uw beschikbare vermogen voor onbepaalde tijd vast te zetten. Het beleggen in speculatiegrond is geen alternatief voor een spaarrekening.